08 Điểm mới về Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2021

08 Điểm mới về Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2021

08 Điểm mới về Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2021

8 new regulations regarding construction permits in force from January 1, 2021

08 Điểm mới về Giấy phép xây dựng từ ngày 01/01/2021

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) quy định nhiều điểm mới liên quan đến Giấy phép xây dựng (GPXD), cụ thể như sau:

2020 Amended Law on Construction (in effect on January 1, 2021) sets out multiple regulations related to construction permits, specifically including:

1. Các công trình được miễn GPXD từ ngày 01/01/2021 gồm:

– Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp.

– Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

– Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng 2014 (sau đây gọi tắt là LXD 2014).

– Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

– Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp GPXD theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

– Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp GPXD theo quy định của LXD 2014.

– Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Construction works exempted from the construction permit requirement from January 1, 2021, including:

– Works involving state secrets; works constructed under emergency orders;

– Works of projects using public investment funds in which the construction investment is decided by the Prime Minister, heads of central-level agencies of political organizations, People’s Supreme Procuracy, People’s Supreme Court, State Audit Office of Vietnam, Office of the President, the Office of the National Assembly, ministers, heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies, central-level agencies of Vietnamese Fatherland Front and of socio-political organizations or chairpersons of People’s Committees at different levels.

– Makeshift construction works as prescribed in Article 131 of the 2014 Law on Construction.

– Works undergoing repair or renovation of their interior parts or works undergoing repair or renovation of their external architecture not facing roads in urban centers subject to architectural management requirements of competent state agencies; such repair or renovation does not alter the functions and force-bearing structures of the works, and must be conformable with construction planning approved by competent state agencies and requirements on fire and explosion prevention and fighting, and environmental protection;

– Advertisement works not subject to construction permits as prescribed by the Law on advertisement; passive telecom infrastructure works as prescribed by the Government;

– Construction works located in the territories of two or more provincial-level administrative units, works constructed in lines outside urban areas which conform to construction planning or detailed planning approved by competent state agencies.

– Construction works of which results of appraisal of the construction design following the fundamental design have been notified by specialized construction agencies to meet conditions for approval and which meet requirements for construction permit prescribed by the 2014 Law on Construction.

– Detached houses with under 07 stories of urban area construction investment projects or housing construction investment projects under detailed planning of 1:500 scale approved by competent state agencies;

– Grade-IV construction works or detached houses with under 07 stories in rural areas without urban planning, function zone construction planning or detailed construction planning on rural residential points approved by competent state agencies; Grade-IV construction works or detached houses in mountainous areas or islands without urban planning or function zone construction planning, except detached houses built in conservation zones or historical and cultural relic zones;

2. Điều kiện cấp GPXD có thời hạn từ 01/01/2021

(1) Điều kiện chung cấp GPXD có thời hạn gồm:

– Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp GPXD có thời hạn;

– Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(2) Công trình xây dựng được cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm (1) kể trên và các Khoản 3, 4 và 5 Điều 91 LXD 2014.

(3) Nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm (1) kể trên và các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều 93 LXD 2014.

(4) Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp GPXD có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp GPXD có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

(5) Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp GPXD có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp GPXD có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp GPXD có thời hạn theo quy định tại Điểm (2) và (3) kể trên.

Requirements for grant of definite-term construction permits in force on January 1, 2021

(1) General requirements for grant of definite-term construction, including:

– The construction works are located in areas with construction zone planning, sub-zone planning for construction of function zones or detailed planning or detailed planning for construction of function zones approved and announced by competent state agencies but not yet implemented, for which there are no land appropriation decisions of competent state agencies;

– The construction works are suitable to the size of works prescribed by provincial-level People’s Committees for each area and the existence duration of works according to plans for implementation of construction zone planning, sub-zone planning for construction of function zones or detailed planning or detailed planning for construction of function zones approved by competent state agencies;

– The construction work is conformable with land use purposes defined in lawful documents on land of the applicant for definite-term construction permit;

– Upon expiry of the existence duration stated in the definite-term construction permit and issuance of land appropriation decision by a competent state agency, the project owner shall undertake to demolish the works; if the project owner fails to demolish the works, the demolition shall be coerced and the project owner shall bear all demolition costs. After this period, if the construction planning is still not yet implemented, the project owner is allowed to use the construction work until a land appropriation decision is issued by competent state agency. The demolition shall be assisted in accordance with provisions of the Law on land.

(2) Works to be granted definite-term construction permits must meet the conditions prescribed in the aforesaid paragraph and the conditions prescribed in Clauses 3, 4 and 5 Article 91 of the 2014 Law on Construction.

(3) Works to be granted definite-term construction permits must meet the conditions prescribed in the aforesaid paragraph and the conditions prescribed in paragraphs b, c and d of clause 1 of Article 93 in the 2014 Law on Construction.

(4) For construction works and detached houses granted definite-term construction permits, if, upon expiry of the existence duration stated in the definite-term construction permit, the implementation plan is extended under the adjusted construction planning, the agency that has granted the construction permit shall make notification of extension of existence duration of the works. If the project owner wants to build a new construction, repair or renovation works, the definite-term construction permit to be issued shall have the term in line with the duration stated in the adjusted construction planning.

(5) For construction works and detached houses which are located in areas with construction zone planning, sub-zone planning for construction of function zones or detailed planning or detailed planning for construction of function zones approved and announced by competent state agencies but not yet implemented, for which there are no land appropriation decisions of competent state agencies and for which district-level annual land use plans have been issued, no new definite-term construction permits but only definite-term construction permits for repair or renovation shall be granted.

After 03 years from the date of announcement of a district-level annual land use plan, if a competent state agency issues no land appropriation decision or gives no approval for change of land use purposes according to the published district-level annual land use plan but fails to adjust or abrogate the district-level annual land use plan, or fails to publish the adjustment or abrogation of the district-level annual land use plan, land users may apply for definite-term construction permits according to the provisions in the aforesaid paragraph 2 and 3.

3. Quy trình cấp GPXD và điều chỉnh GPXD từ 01/01/2021 như sau:

– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp GPXD, điều chỉnh GPXD cho cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD;

– Cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh GPXD; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

– Cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

– Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp GPXD căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp GPXD;

– Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp GPXD công trình, bao gồm cả GPXD có thời hạn, GPXD điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp GPXD phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn kể trên. Thời gian cấp GPXD đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Procedures for grant and modification of construction permits in force from January 1, 2021, including:

– Project owners must submit 02 sets of application documents for grant and revision of construction permits to competent construction permit-granting authorities;  

– The agency competent to grant construction permits shall receive the submitted documentation, check it and write a receipt if such documentation is valid as prescribed or guide the project owner to complete the documentation if it fails to meet prescribed requirements;

– Within 7 working days after receiving a dossier, the agency competent to grant construction permits shall organize appraisal of the dossier and conduct field inspection. During appraisal, the competent agency shall determine which documents are still missing, improper or untrue to reality and inform them once in writing to the project owner for supplementation and completion of the dossier. If the supplemented dossier still fails to meet the notified requirements, within 5 working days the competent agency shall issue a written notice to the project owner guiding the latter to further improve the dossier. The project owner shall supplement and complete the dossier according to the written notice. If the supplemented dossier still fails to satisfy the notified contents, within 3 working days, the competent agency shall notify the project owner of the reason for refusal to grant a permit;

– The agency competent to grant construction permits shall examine the conditions prescribed in this Law and send written requests for opinions of state management agencies in charge of fields related to the construction work in accordance with law;

– Within 12 days, for works or detached houses, after receiving a dossier, consulted state management agencies shall issue written replies on the contents under their respective management functions. After the above time limit, if they give no opinions, they shall be considered having agreed and shall take responsibility for the contents under their respective management functions; in pursuance to current regulations, the agency competent to grant construction permits shall decide to grant construction permits;

– From the date of receiving a valid dossier, the agency competent to grant construction permits shall examine the dossier for the grant of a permit within 20 days in the case of grant of construction permits, including also definite-term construction permits, adjusted construction permits and relocation permits, and within 15 days, for detached houses. At the end of the time limit for the grant of a construction permit, if the agency competent to grant construction permits needs more time for examination, it shall notify in writing the reason to the project owner and at the same time report it to the direct management agency for consideration and direction, but within 10 days after the expiration of the time limit prescribed in this Clause. The time limit for grant of construction permits for advertisement works shall comply with the provisions of the Law on advertisement.

4. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD từ 01/01/2021

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp GPXD đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp GPXD trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp GPXD thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp GPXD đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

– Cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi GPXD do mình cấp.

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp GPXD không thu hồi GPXD đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi GPXD.

Regulations regarding authority to grant, adjust, extend, re-grant and revoke construction permits in force on January 1, 2021

– Provincial-level People’s Committees grant construction permits for construction works requiring construction permits in their provinces, except those prescribed in Clause 3 of this Article. Provincial-level People’s Committees may decentralize powers to provincial-level Construction Departments, and management boards of industrial parks, export processing zones, hi-tech parks and economic zones and district-level People’s Committees to grant construction permits under the scope of management and functions of these agencies.

– District-level People’s Committees grant construction permits for grade-III and grade-IV works and detached houses in the territories under their management.

– Agencies competent to grant construction permits are competent to adjust, extend, re-grant and withdraw construction permits they have granted.

– In case an agency competent to grant construction permits fails to withdraw a construction permit it has granted ultra vires, the provincial-level People’s Committee shall directly issue a decision to withdraw such construction permit.

5. Điều kiện cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ từ 01/01/2021:

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

– Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 79 LXD 2014;

– Hồ sơ đề nghị cấp GPXD theo quy định tại Khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 LXD 2014.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Conditions for grant of construction permits for detached houses in force on January 1, 2021:

– The detached house is conformable with land use purposes as prescribed by the Law on land and architectural management regulations adopted by competent state agencies.

– Ensuring safety for the works and adjacent works and meeting requirements on environmental protection and fire and explosion prevention and fighting; ensuring safety for technical infrastructure and protection corridors of irrigation works, dikes, energy works, traffic works, cultural heritage zones, historical-cultural relics; ensuring safety distance to fire- or explosion-prone and hazardous facilities, and important works related to national defense and security;

– Having their construction designs made under Clause 7, Article 79 of the 2014 Law on Construction;

– Having dossiers of application for construction made under Clause 1, Article 95, and Articles 96 and 97 of the 2014 Law on Construction.

Detached houses in urban areas must meet the conditions prescribed in Clause 1 of this Article and conform with detailed construction plans. Detached houses located in stable areas or street routes in urban centers which have no detailed construction master plans, must comply with regulations on management of architecture or urban designs promulgated by competent state agencies.

Detached houses in rural areas, when constructed, must conform with detailed construction master plans for rural residential points.

6. Hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới đối với xây dựng công trình tôn giáo, công trình quảng cáo từ 01/01/2021

(1) Hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với xây dựng công trình tôn giáo gồm:

– Đơn đề nghị cấp GPXD;

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

– Bản vẽ thiết kế xây dựng;

– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

– Văn bản có ý kiến về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(2) Hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Regulations on the dossier of application for a construction permit for a religious work or advertising work in force on January 1, 2021

 (1) Dossier of application for a construction permit for a religious work, including:

– Request form for grant of a construction permit;

– Copy of one of the written document proving the right to use land under laws on land;

– Copy of the decision on approval of project and investment decision;

– Construction design drawing;

– Declarations on the capabilities and experiences of designing organizations or individuals in charge of construction designing, enclosed with copies of practice certificates of design managers.

– The written opinions about the necessity of construction and the size of the construction work, given by a specialized religion agency affiliated to the provincial-level People’s Committee.

 (2) Dossiers of application for construction permits for advertisement works shall comply with the provisions of the Law on advertisement.

7. Hồ sơ đề nghị cấp GPXD đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình từ 01/7/2021 gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

– Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

– Đối với công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Regulations on the dossier of application for construction permits for repair and alteration or improvement of construction works in force on July 1, 2021, including:

– Application form for grant of construction permit for repair, alteration or improvement of construction work.

– Copy of one of the papers proving the right to own, manage or use the work or house in accordance with law.

– Drawings or photos of the part or item of the work or house to be renovated.

– Written approval of a state management agency in charge of culture of the necessity of construction and the size of the work, for ranked historical and cultural relics and scenic works.

8. Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp GPXD từ ngày 01/01/2021

(1) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GPXD có các quyền sau:

– Yêu cầu cơ quan cấp GPXD giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp GPXD;

– Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp GPXD;

– Được khởi công xây dựng công trình theo quy định của LXD 2014.

(2) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp GPXD có các nghĩa vụ sau:

– Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp GPXD;

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp GPXD;

– Thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc;

– Thực hiện đúng nội dung của GPXD.

Regulations on rights and obligations of persons requesting the grant of construction permits in force on January 1, 2021

 (1) Organization and individual requesting the grant of construction permit shall be accorded the following rights:

– Request construction licensing agencies to explain, guide and comply with regulations on construction licensing;

– File complaints about, lawsuits and denunciations against illegal acts in the grant of construction permits;

– Start construction of works in accordance with this Law.

 (2) Organization and individual requesting the grant of construction permit shall take on the following obligations:

– submit complete dossiers and fully pay fees for the grant of construction permits;

– Bear responsibility for the accuracy and truthfulness of construction permit application dossiers.

– Send the written notification of the construction starting date to the local construction management agency at least 03 working days before the commencement of construction;

– Strictly observe construction permit’s contents.

Royal Law Group

Sđt/zalo: 0941739928

Email: hdt.neu@gmail.com – luatsuhoang.royallaw@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/luatsuhanoiuytin

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCMm5hbl2xEK4onA9xU_wVEQ?sub_confirmation=1

Trân trọng.